Soukromí

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI DIGITÁLNÍM MĚŘENÍ

Společnost Nielsen využívá při poskytování služeb digitálního měření svůj vlastní software a produkty, které měří a analyzují, jak spotřebitelé využívají média napříč online, mobilními a nově vznikajícími technologiemi, a které jí umožňují nabízet poznatky z průzkumů zaměřených na zjišťování chování spotřebitelů. Praxi popsanou v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů dodržují společnosti skupiny Nielsen poskytující služby digitálního měření po celém světě. Informujte se podrobněji o rodině společností skupiny Nielsen nebo si vyžádejte další informace od oddělení ochrany osobních údajů společnosti Nielsen (kontakty jsou uvedeny v části „Kontaktujte nás“ níže).

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů při digitálním měření odráží obecné postupy společnosti Nielsen v oblasti digitálního měření. Služby digitálního měření však poskytujeme klientům po celém světě, přičemž ve smlouvách, které s klienty uzavíráme, mohou být zakotvena případná další omezení toho, co můžeme nebo nemůžeme dělat s údaji shromážděnými při poskytování těchto služeb digitálního měření. V některých případech nemusí být dovoleno používat a sdílet osobní údaje všemi způsoby popsanými v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud nám smlouva s klientem umožňuje zpracovávat osobní údaje pouze za účelem poskytování služeb klientovi, obvykle tak činíme jako „zpracovatel údajů“ nebo „poskytovatel služeb“. Pokud nám smlouva s klientem umožňuje zpracovávat osobní údaje pro jiné účely než poskytování služeb klientovi, můžeme tak činit jako „správce údajů“ nebo „firma“.

Přečtěte si prosím prohlášení o ochraně osobních údajů vydavatelů webových stránek a dalších stran, jejichž webové stránky a aplikace používáte. Dozvíte se v nich konkrétní informace o tom, jaké údaje dané webové stránky a aplikace shromažďují a jak shromážděné osobní údaje využívají a zpracovávají, včetně při využívání služeb digitálního měření společnosti Nielsen. Od našich klientů požadujeme, aby své uživatele o používání měřicích produktů a softwaru informovali (i když nemusí vždy přímo uvádět název společnosti Nielsen), aby zajistili získání příslušných souhlasů se shromažďováním, užíváním a poskytováním údajů shromážděných v rámci využívání služeb digitálního měření společnosti Nielsen, a aby svým uživatelům zajistili odpovídající možnost volby v oblasti shromažďování a užívání jejich osobních údajů.

SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Nielsen spolupracuje s různými společnostmi, včetně poskytovatelů dat, inzerentů a vydavatelů, na měření účinnosti a dosahu zobrazovaného nebo poslouchaného obsahu bez ohledu na to, jaký typ zařízení lidé k této spotřebě využívají. Například inzerentům pomáháme lépe porozumět, jak jejich kampaň působí napříč spektrem uživatelů televizního, počítačového a mobilního obsahu.

Jak se údaje shromažďují: Zúčastněné společnosti začlení vlastní software společnosti Nielsen pro měření obsahu do vybraných webových stránek, reklam, mobilních aplikací, videopřehrávačů a dalších zařízení připojených k internetu (například chytrých televizorů), nebo nám mohou poskytovat údaje přímo prostřednictvím připojení k serverům a různými způsoby zabezpečeného přenosu dat. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů se slovo „obsah“ vztahuje na zvuk, video, reklamy a jakákoli jiná média, se kterými se mohou uživatelé setkat nebo které mohou případně využívat. Měřicí software společnosti Nielsen je začleněn jako součást obsahu nebo zařízení, která používáte ke shromažďování informací, jež nám pomáhají porozumět tomu, čemu jsou uživatelé obsahu vystaveni a s čím vzájemně reagují, a které reklamní kampaně jsou účinné.

Konkrétní shromážděné informace závisí na tom, jak naši klienti náš měřicí software využívají; níže uvádíme obecný popis typů shromažďovaných údajů a způsobu jejich využití. Obecně platí, že neidentifikujeme (a ani nemůžeme identifikovat) fyzické osoby, u kterých shromažďujeme údaje o měření obsahu. Jste-li však členem panelu společnosti Nielsen, můžeme s vámi spojit údaje z měření shromážděné prostřednictvím našeho měřicího softwaru, jak je popsáno níže v části tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů nazvané „Jaké údaje se shromažďují“ a „Využití údajů“ a dále ve vaší smlouvě o členství v panelu.

Jaké údaje se shromažďují: V závislosti na službě shromažďuje vlastní měřicí software společnosti Nielsen:

 • údaje o prohlíženém obsahu – například o zhlédnutí reklamní kampaně, programu nebo epizody;
 • údaje o místě zobrazení obsahu – například na webových stránkách nebo v aplikaci; a
 • obecné informace o prohlížeči nebo zařízení, na kterém byl obsah zobrazen – například zda uživatel zhlédl obsah v tabletu nebo smartphonu, jedinečné
  semiperzistentní identifikátory zařízení, které mohou zahrnovat reklamní identifikátor mobilního zařízení, IP adresu a/nebo identifikátor souboru cookie, a používaný operační systém.

Nesledujeme ani neshromažďujeme údaje o aktivitách uživatelů napříč weby nebo aplikacemi. Údaje, která shromažďujeme, mohou být spárovány s údaji od členů panelu Nielsen nebo jiných společností, které rozpoznávají své vlastní uživatele nebo které shromažďují údaje o zákaznících obecně, jako jsou společnosti provozující sociální sítě nebo společnosti zabývající se elektronickým obchodováním. Tyto další společnosti poskytují společnosti Nielsen souhrnné nebo anonymizované statistiky o uživatelích (například věk a pohlaví uživatelů). Těmto třetím osobám nesdělujeme, jaký obsah uživatelé zhlédli, a společnost Nielsen se nikdy nedozví identitu uživatelů jiných společností.

Údaje z těchto jiných zdrojů se používají také ke zlepšení nebo kalibraci údajů shromažďovaných z našeho měřicího softwaru a k zajištění důkladnějšího průzkumu a analýz. 

V některých případech shromažďujeme údaje přímo od fyzických osob. Společnost Nielsen příležitostně předkládá krátké průzkumy uživatelům, kteří mohli či nemuseli být vystaveni obsahu našich klientů.

Odpovědi jsou dobrovolné a v průzkumech se nepožadují ani neshromažďují žádné přímo identifikovatelné údaje.

UŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zpracováváme za účelem poskytování našich služeb digitálního měření, které měří a analyzují, jak spotřebitelé využívají komunikaci s médii napříč online, mobilními a nově vznikajícími technologiemi. To umožňuje vytvářet poznatky z výzkumu, zprávy a analýzy chování spotřebitelů, včetně složení uživatelů, kteří si zobrazili určitý obsah, nebo poznatky o účinnosti reklamní kampaně, jako je například zjištění v rámci zprávy o měření uživatelů, že reklamní kampaň zhlédlo „v severozápadní pacifické oblasti USA celkem 70 000 žen ve věku 24-30 let.“

Používáme nástroje a metody, které zajišťují, že neexistuje žádná rozumná možnost identifikovat uživatele ze zpráv a zjištění, jež svým klientům sestavujeme a poskytujeme. Údaje, které shromažďujeme od uživatelů, se kombinují s údaji shromážděnými z jiných zdrojů. Z nich se pak sestavují souhrnné zprávy, ze kterých není možné uživatele jednoznačně identifikovat. Pokud se údaje nekombinují, vždy činíme kroky k tomu, abychom zabránili možnosti opětovné identifikace.

Kromě zpracování osobních údajů pro naše služby digitálního měření a účely průzkumu, jak je popsáno výše, zpracováváme osobní údaje pro tyto účely:

 • Provozování a správa našich IT systémů a systémů zabezpečení, včetně sledování těchto systémů a identifikace a řešení případů porušení zabezpečení údajů;
 • Odhalování a předcházení podvodům;
 • Provádění průzkumů pro zajištění kvality a pro účely vývoje produktů a služeb a rozvoje podnikání, včetně výzkumu a vývoje. To zahrnuje analýzu dat, audity, vývoj nových produktů, vytváření prediktivních modelů, zlepšování našich služeb, identifikaci trendů v užívání a stanovení efektivity našich sdělení.
 • Usnadnění každodenního provozu a podpora finančního řízení skupiny společností Nielsen a veškerých podnikových transakcí (např. reorganizace, fúze, prodej, společný podnik, postoupení nebo převod);
 • Ochrana práv, bezpečnosti, majetku nebo provozu jednoho nebo více subjektů společnosti Nielsen a vašich, případně jiných osob;
 • Dodržování platných zákonů a předpisů a vytváření, vykonávání a/nebo obrana zákonných práv jednoho nebo více subjektů společnosti Nielsen; a
 • Reagování na žádosti a sdělení orgánů činných v oblasti vymáhání práva nebo jiných státních úředníků.

SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s jedním nebo více výše popsanými účely použití údajů můžeme sdílet informace, včetně osobních údajů, s následujícími příjemci.

 • Zaměstnáváme jiné společnosti nebo jednotlivce, kteří vykonávají naším jménem určité funkce, nebo s nimi spolupracujeme. Těmto poskytovatelům služeb je umožněn přístup k osobním údajům potřebným k výkonu jejich funkcí, ale mají zákaz využívat osobní údaje pro jakýkoli jiný účel.
 • V případě potřeby můžeme osobní údaje sdělit – vždy v souladu s etickými pokyny pro průzkum trhu – třetím stranám pro účely realizace jakékoli transakce, kterou jste si vyžádali nebo schválili, nebo například jiným společnostem zabývajícím se průzkumem trhu a našim klientům.
 • Údaje můžeme třetím osobám sdělit v případě jakékoli reorganizace, fúze, prodeje, společného podniku, postoupení, převodu nebo jiného nakládání s naším podnikem, majetkem nebo akciemi, případně s jejich částí.
 • Údaje můžeme třetím stranám sdělit v případě, že jejich poskytnutí vyžaduje zákon nebo je to nutné k uplatnění nebo zajištění našich zákonných práv, případně k přijetí opatření ve věci potenciálně nezákonných činností,

V každém případě podnikneme přiměřené kroky k zajištění ochrany údajů, jak je popsáno v tomto prohlášení.

Neprodáváme a nebudeme prodávat žádné osobní údaje třetím stranám pro jejich vlastní komerční využití.

PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Rozhodné právo v některých jurisdikcích vyžaduje, abychom v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů stanovili, na jakém právním základu jako správce údajů shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje (tj. údaje shromážděné pro naše vlastní účely). Když shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje při používání našeho měřicího softwaru jménem našich klientů (tj. tam, kde máme povoleno zpracovávat údaje shromážděné pouze jménem našich klientů), obvykle jednáme jako zpracovatel údajů a při zpracování vycházíme z klientova právního základu.

U osobních údajů shromážděných o uživatelích v Evropské unii („EU“)/Evropském hospodářském prostoru („EHP“) vycházíme při zpracování těchto údajů v roli správce údajů z jednoho z dále uvedených právních základů.

 • Oprávněné zájmy: Při zpracování osobních údajů uživatelů vycházíme ze svých oprávněných zájmů, ovšem s tím, že tyto zájmy nepřevažují nad zájmy, základními právy ani svobodami uživatelů. Zejména platí, že osobní údaje uživatelů zpracováváme s ohledem na oprávněný zájem na efektivním a zákonném fungování našeho podnikání, na své zájmy a zájmy našich klientů na přesném měření a analýze publika/uživatelů, na efektivním dodávání a zlepšování našich produktů, služeb a webových stránek, operací v oblasti zabezpečení informací, dodržování zákonů a předpisů, dodržování požadavků na poskytnutí informací orgánům v oblasti vymáhání práva, soudům a regulačním orgánům, a dále na předcházení podvodům (nebo podezření z podvodu) a jejich odhalování.
 • Dodržování zákonných povinností: V případě potřeby můžeme osobní údaje uživatelů zpracovávat proto, abychom splnili zákonnou povinnost vyplývající z platných právních předpisů.

Souhlas: Při provádění služeb digitálního měření můžeme vycházet ze souhlasu, který jsme my nebo naši vydavatelé získali od uživatelů.

UCHOVÁVÁNÍ A ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Nielsen používá k ochraně bezpečnosti a důvěrnosti údajů, s nimiž nakládáme, přiměřená organizační, technická a administrativní opatření.

Osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je třeba k poskytování našich služeb digitálního měření klientům, pro účely našich průzkumů a analýz, jak je popsáno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, a v souladu se zákonem. Údaje můžeme zpracovávat a ukládat v domovských zemích uživatelů, nebo je můžeme přenášet do jiné země. Bez ohledu na to, kde údaje uchováváme, budeme uplatňovat podmínky tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a všech příslušných zákonů.Pokud jde o osobní údaje shromážděné o uživatelích v EU/EHP, je-li třeba předat osobní údaje osobě se sídlem v zemi mimo EU, která nebyla Evropskou komisí uznána za zemi poskytující přiměřenou úroveň ochrany údajů, činíme tak na základě standardních smluvních doložek EU (SCC, Standard Contractual Clauses), což je soubor smluvních podmínek vydaných Evropskou komisí, na nichž se strany mohou dohodnout při předávání údajů v souladu s právními předpisy a zákony na ochranu údajů, nebo na základě jiných záruk považovaných za odpovídající podle platných právních předpisů. Bližší informace o výše popsaných předáních a ochranných opatřeních využívaných v souvislosti s těmito předáními je možné si vyžádat na adrese privacy.department@nielsen.com

MOŽNOST VOLBY

Společnost Nielsen se domnívá, že byste měli mít na výběr, zda chcete svými daty přispět k našemu průzkumu a zjištěním. Pokud si nepřejete se průzkumu digitálního měření společnosti Nielsen účastnit, můžete se odhlásit. 

Pokud se rozhodnete být z měření společnosti Nielsen vyloučeni, společnost Nielsen bude shromažďovat pouze souhrnné počty o tom, kolikrát a na jak dlouho byl obsah (např. video nebo reklama) zobrazen.

Odhlásit se můžete takto:

Prohlížeč:  Pokud je měření uživatelské aktivity v prohlížečích založeno na používání cookies, můžete se odhlásit kliknutím sem.  

Když se odhlásíte, náš odhlašovací mechanismus nahradí náš jedinečný soubor cookie pro měření souborem cookie „Opt_Out“. Pokud však vymažete všechny své běžné soubory cookie, bude mezi nimi i váš soubor cookie „Opt_Out“ společnosti Nielsen, a budete se muset znovu odhlásit.

Upozorňujeme, že pokud používáte více prohlížečů, budete se muset odhlásit na každém z nich. Uživatelé prohlížečů Safari a Firefox by měli vědět, že tyto prohlížeče brání umísťování souborů cookie, což znamená, že společnost Nielsen dokáže zaznamenávat pouze počty přenosů, a nedokáže je přiřadit k demografickým informacím. Toto odpovídá odhlášení u jiných prohlížečů.

Pokud jste se odhlásili, ale změníte názor a přejete si účastnit se průzkumu digitálního měření společnosti Nielsen, můžete se znovu přihlásit.

Mobilní aplikace: V prostředí mobilních aplikací požadujeme, aby každá aplikace, která obsahuje aktivní měřicí software společnosti Nielsen, uveřejnila informaci o tom, že je měřicí software v této aplikaci začleněn, a poskytla přístup k mechanismu odhlášení.

Upozorňujeme, že některé starší verze aplikací obsahujících měřicí software společnosti Nielsen a/nebo zařízení využívající starší operační systémy mohou nabízet odhlášení pouze pro konkrétní aplikaci nebo zařízení. U těchto aplikací/zařízení je nutné odhlásit se v každé aplikaci na každém zařízení. V novějších aplikacích a operačních systémech je k dispozici možnost odhlášení na úrovni zařízení tím, že v nastavení zařízení aktivujete možnost „Omezit sledování reklamy/aplikace“ („Limit Ad Tracking/App Tracking“) (u zařízení se systémem iOS) nebo „Odhlásit z personalizace reklamy“ („Opt Out of Ads Personalization“) (u zařízení se systémem Android). Upozorňujeme, že pokud používáte více mobilních zařízení, budete muset změnit nastavení na každém z nich.Ostatní zařízení: Technologie a zařízení jiné než webové prohlížeče a mobilní aplikace využívají jedinečné, nestandardní identifikátory. Způsob jejich správy se bude u jednotlivých výrobců lišit. U zařízení připojených k internetu požadujeme, aby naši klienti poskytovali funkce, které uživatelům umožní při využívání měřicího softwaru společnosti Nielsen odhlásit se ze shromažďování údajů.

VAŠE PRÁVA

V závislosti na zemi nebo státě (v USA), kde žijete, mohou mít uživatelé podle platných zákonů v oblasti zpracování osobních údajů různá další práva. Pokud u našich klientů působíme jako poskytovatel služeb nebo zpracovatel údajů, budeme se při uplatňování těchto práv na své klienty co nejvíce spoléhat a spolupracovat s nimi.

Mezi tato práva patří například právo:

 • Požadovat potvrzení o tom, zda jsou osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, získat přístup ke kopii údajů, které o vás uchováváme, a požádat o jejich aktualizaci nebo opravu, pokud jsou nepřesné;
 • Vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které o vás uchováváme;
 • Navrhnout další omezení zpracování osobních údajů o vás;
 • Požadovat vymazání vašich osobních údajů (pokud je to možné); a
 • Podat ve vztahu ke zpracování osobních údajů stížnost k orgánu na ochranu údajů nebo soukromí v zemi, kde žijete.

Uživatelé, kteří si přejí uplatnit jedno nebo více výše popsaných práv, mohou podat žádost zde. Společnost Nielsen nediskriminuje uživatele, kteří uplatňují svá práva podle platných právních předpisů.

Žádost můžete podat pouze vy nebo „zplnomocněný zástupce“, který je oprávněn jednat vaším jménem. „Zplnomocněným zástupcem“ se rozumí fyzická osoba nebo obchodní subjekt, které jste písemně zmocnil/a, aby jednal/a vaším jménem. Upozorňujeme, že žádost zplnomocněného zástupce můžeme zamítnout, pokud nepředloží důkaz, že je zmocněn jednat vaším jménem.

Vaše žádost musí:

 • Uvádět dostatečné informace, které nám umožní přiměřeně ověřit, že jste osobou, o níž jsme shromáždili osobní údaje, nebo jejím zplnomocněným zástupcem; a
 • Obsahovat popis vaší žádosti s dostatečně podrobnými informacemi, které nám umožní ji správně pochopit, vyhodnotit a vyřídit.

Pokud nemůžeme ověřit vaši totožnost nebo vaše oprávnění k podání žádosti nebo si potvrdit, že se osobní údaje vztahují k vám, nemůžeme na vaši žádost odpovědět nebo vám osobní údaje poskytnout. K ověření vaší totožnosti spárujeme údaje, které poskytnete při podání žádosti, s jakýmikoli osobními údaji, které již uchováváme.

Další informace pro uživatele v EU/EHP:Uživatelé, kteří mají dotazy nebo obavy týkající se shromažďování a zpracování osobních údajů společností Nielsen, mohou kontaktovat našeho evropského inspektora ochrany údajů na adrese privacy.department@nielsen.com. Uživatelé, kteří nejsou spokojeni se způsobem, jakým společnost Nielsen zpracovává osobní údaje nebo vyřídí jakýkoli dotaz na ochranu osobních údajů nebo zaslanou žádost, mají právo podat stížnost k dozorovému úřadu v zemi svého bydliště nebo v místě, kde nastal problém, jenž je předmětem dané stížnosti. Kontaktní údaje všech národních dozorových orgánů najdou uživatelé na adrese: Dozorové orgány pro ochranu údajů v jednotlivých zemích EU.

ZMĚNY V TOMTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Nielsen si vyhrazuje právo toto prohlášení o ochraně osobních údajů aktualizovat a měnit. Pokud máme v úmyslu zpracovávat dříve shromážděné osobní údaje pro nové účely, poskytneme aktualizované oznámení a možnost volby v souladu s platnými právními předpisy.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů nahrazuje jakékoli jiné písemné nebo ústní prohlášení o našich postupech týkající se shromažďování a používání osobních údajů společností Nielsen pro služby digitálního měření.

KONTAKTUJTE NÁS

Máte-li jakékoli připomínky nebo dotazy týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, kontaktujte nás na adrese privacy.department@nielsen.com

O SPOLEČNOSTI NIELSEN

DĚKUJEME VÁM – VAŠÍ ÚČASTI SI VÁŽÍME A CENÍME!

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) je globální společnost působící v oblasti měření a analýzy dat, která poskytuje nejúplnější a nejdůvěryhodnější pohled na spotřebitele a trhy po celém světě. Náš přístup je založen na spojení vlastních dat společnosti Nielsen s daty z jiných zdrojů, což umožňuje klientům po celém světě pochopit, co se právě teď děje i co se bude dít dál, a jak nejlépe postupovat v kontextu těchto informací. Další informace naleznete na adrese www.nielsen.com

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno v srpnu 2020.